• บทที่ 1 โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ
  880.00 ฿
 • บทที่ 2 พันธะเคมี
  1,100.00 ฿
 • บทที่ 3 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
  550.00 ฿
 • บทที่ 4 ปริมาณสารสัมพันธ์
  1,100.00 ฿
 • บทที่ 5 ของแข็ง ของเหลว แก๊ส
  880.00 ฿
 • บทที่ 6 อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
  880.00 ฿
 • บทที่ 7 สมดุลเคมี
  880.00 ฿
 • บทที่ 8 กรด-เบส
  1,100.00 ฿
 • บทที่ 9 ไฟฟ้าเคมี
  1,100.00 ฿
 • บทที่ 10 อุตสาหกรรมธาตุและสารประกอบ
  880.00 ฿
 • บทที่ 11 เคมีอินทรีย์
  1,100.00 ฿
 • บทที่ 12 เชื้อเพลิงและซากดึกดำบรรพ์
  1,100.00 ฿
 • บทที่ 13 สารชีวโมเลกุล
  1,100.00 ฿
Visitors: 16,659